Ciljevi izvannastavnih aktivnosti

Svakom učitelju je pružena sloboda u kreiranju odgojno obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti. Cilj izvannastavnih aktivnosti jeste potaknuti učenike na rad  i izvan redovite nastave. Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom a mogu biti i interdisciplinarne. Svaki učitelj odabire način i metodu realizacije izvannastavnih aktivnosti a one mogu biti radioničkog, projektnog, skupno-istraživačkog i samo-istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja.

Sve skupine izvannastavnih aktivnosti su u okviru tjednih zaduženja učitelja.

R. br. SEKCIJE Broj skupina Tjedni fond sati Godišnji fond sati Nositelj aktivnosti i vrijeme održavanja
I.-V VI-IX
A KULTURNO-UMJETNIČKE
1 Dramska   1 1 35  Marija Bošković, srijeda 7. sat
2 Literarno- recitatorska   1 1 35 Danijela Džakula, četvrtak  7.sat
3 Literarno-recitatorska 1   1 35 Biljana Milanović, petak 5. sat
4 Let s have fun   1 1 35 Bojana Papac , utorak 7.sat
5 Zbor – Bregava   1 2 70 Miroslava Vasilj, ponedjeljak  i srijeda 7. sat
6 Dramska 1   1 35 Cvija Goluža, petak   5.sat
7 Likovna   1 1 35 Višeslav Lučić, srijeda 7. sat
8 Glazbeno - ritmička 1   1 35 Ljiljana Raič, petak 5.sat
9

Klub mladih knjižničara i

novinara-informatičara

  1 1 35 Mila Dodik (knjižničarka), petak 7.sat
10 Glazbeno-ritmička - Masline 1   1 35 Magdalena Matić, srijeda 5.sat
   11 Likovna 1   1       35 Gordana Kalfić, petak 5. sat
   12 Recitatorska – Masline 1   1       35 Katarina Matić, srijeda 5. sat
13 Dramska - recitatorska 1   1       35 Ankica Njavro, petak 4. sat
B ZNANSTVENO-TEHNIČKE I NASTAVNE
1 Mladi informatičari   1 1 35 Marijana Šutalo, srijeda 7.sat
2 Mladi povjesničari   1 1 35 Ivica Babić, petak  7.sat
3 Ekološka sekcija   1 1 35 Avemarija Mandić, utorak  7. sat
C SPORTSKE
1 Sportska sekcija   1 1 35 Goran Bošković, petak 7. sat
D OSTALE
1 Radosni  navjestitelji   1 1 35 Vladimir Markić, utorak 7.sat  
2 Vjeroznanci 1   1 35 Marijana Ramljak, pon. 5.sat  
3 Prometna sekcija   1 1 35 Marko Češljić, petak 6. sat  
  UKUPNO 8 12 21      735    

 

Joomla templates by a4joomla